БЛОГМарт 2012

БИЗНЕС РАЗУЗНАВАНЕТО, ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС

„Разузнаването е част от съвременната бизнес-култура.”

адмирал Пиер Лакост
бивш шеф на Френското разузнаване,
преподавател по управление на фирмената сигурност
в университета Марк-ла-Вале, Франция

„Във време на промени, тези, които постоянно научават нещо ново, ще наследят света, а онези, които смятат, че са научили всичко, ще останат превъзходно обучени да се справят със света, който вече не съществува.“

Ерик Хофър

Уважаеми читатели,

Единият от основните изводи, на провелата се научна конференция „Стопанското разузнаване като част от бизнес културата на 21 век” (27 май 2010г.), организирана от Балканския форум по сигурността, Центъра за изучаване на рисковете и сигурността към НБУ, Национална асоциация за международни отношения /НАМО/, Института по публична администрация на сигурността, Академия на МВР и Асоциация на разузнавачите от запаса се заключава в следното:

Всяка фирма ще бъде принудена да работи в условия на глобална несигурност, в голяма степен на непосредствена/тактическа несигурност. Големият шанс на съвременната фирма за оцеляване и устойчиво развитие е в грижата за качеството на най-тясното ú обкръжение.

Въз основа на това, пред всяка фирма се очертават три важни процеса:

 1. В атмосферата на констатираната ожесточена икономическа и технологична конкуренция, все по-голям брой фирми са подтикнати, склонни, принудени да набавят липсващата им информация чрез методите на бизнес-разузнаването.
 2. Когато фирмата се управлява лошо, и това се съчетае с егоизма на човека/служителя, се създават идеални условия за предателство и шпионаж.
 3. Човекът е най-слабото звено в системата за фирмена сигурност тъй като:
  • a– служителят е най-големият източник на информация, тъй като той създава информация, работи с информация създадена от колегите му и съобразно естеството на функционалните си задължения разпространява информация.
  • b – Вследствие двойствената социално-психологическа характеристика на човека-служител, той може да бъде лоялен или нелоялен към интересите на фирмата.

Следователно, за фирмите произтичат две взаимносвързани задачи:

 1. Да придобиват информация за конкурента, партньора и клиента, включително и с методите и средствата на бизнес-разузнаването.
 2. Да се защити сигурността на фирмата от действията на бизнес-разузнаването на конкурента, партньора, клиента, криминалния свят и специализираните фирми за разузнавателни услуги.

Богатият международен опит показва, че нито едно, било то физическо или юридическо лице не може ефективно да действа (функционира) в условията на остра конкурентна борба без задълбочено и всестранно разбиране за състоянието на пазарната среда или без да разполага с нова, пълноценна и достоверна информация за протичащите в нея процеси.

В тази връзка, през последните години динамично се развива едно ново направление в разузнавателната дейност – бизнес разузнаването (business intelligence – BI). Тъй като самият термин е все още официално неутвърден, в ежедневието употреба намират и следните понятия: търговско разузнаване (Commersial Intelligence); конкурентно разузнаване (Competetive Intelligence); индустриален (корпоративен, икономически) шпионаж (Industrial (Corporate) Espionage); информационно разузнаване (Information Warfare); фирмено (корпоративно) разузнаване; икономическо разузнаване; стопанско разузнаване; маркетингово разузнаване (Marketing Intelligence); банково разузнаване.

Бизнес разузнаване – събиране и обработка на данни от различни източници осъществяващо се в рамките на закона и при спазване на етичните норми (за разлика от промишления шпионаж), подпомагащи изработването и вземането на ефективни управленски решения с цел повишаване конкурентоспособността на бизнес-организацията.

Бизнес разузнаването осъществява следните основни функции:

 • Повишава ефективността на бизнеса, чрез изработването и вземането на ефективни управленски решения, както на стратегическо, така и на тактическо ниво.
 • Изпълнява функциите на система за „ранно предупреждаване”, привличайки вниманието на мениджърите на възможно най-ранен етап към заплахите, които потенциално могат да причинят щети на бизнеса на фирмата.
 • Установява благоприятните за бизнеса възможности, които е желателно да не се пропускат и които фирмата би могла просто да не забележи, ако не използва възможностите на бизнес разузнаването.
 • Съдейства на структурата за сигурност на фирмата, участвайки в установяването на опити от страна на конкурентите да получат достъп до фирмените секрети.
 • Изпълнява функциите на механизъм за управление на рисковете, което позволява на компанията ефективно да реагира на бързите изменения в околната среда.

Приведените по-горе функции на бизнес разузнаването са жизнено важни за всяка една фирма. Но, освен тях съществува още една фундаментална функция, изпълнявана от бизнес разузнаването, при условие, че същата се осъществява системно и целенасочено. Бизнес разузнаването създава във фирмата чувство за сигурност, осъзнатост за това, че съдбата на фирмата се намира в нейните собствени ръце и че тя няма да стане внезапна жертва на обстоятелства, или някакви враждебни действия.

Изхождайки от: 1) реалностите на съвременното общество – общество на серийно произвеждани несигурности, 2) актуалността, значимостта и специфичността на бизнес разузнаването, и използвайки възможностите на социалната медия (блога) „Ейч Ти Би си” ЕООД вижда своята мисия в популяризиране същността, ролята и значението на бизнес разузнаването за българския бизнес.

Автор: доц. Красимир Манев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *