Славчо Дячки: Информационна и аналитична дейност

РЕЗЮМЕ

Настоящата разработка си поставя за цел да представи основите на информационната и аналитична дейност, осъществявана от разузнавателни, полицейски и други специални структури – с военизиран или невоенизиран статут, държавни или корпоративни, които изпълняват дейност по охрана на обществения ред и сигурност, борба с криминалната и икономическа престъпност, борба с организираната престъпност, разузнаване и контраразузнаване в интерес на националната или корпоративна сигурност. Въпреки разнородния характер на посочените дейности те все пак се обединяват около една основна цел – защита сигурността на гражданите, обществото и държавата, и представляват съществен елемент от системата на националната сигурност.