Румен Георгиев: Делови решения и сигурност на организацията

РЕЗЮМЕ

Актуалността на въпроса за деловите решения и сигурността на организацията се обуславя от настъпилите в края на XX век промени, свързани с рязкото нарастване на ролята на информацията и превръщането й в знания. Светът прозря, че значимостта на информацията не се свежда само до влиянието й върху структурата на капитала, производствените и пазарните параметри на продуктите и услугите, а и до практическата й интегрираност с всички ресурси на развитието – технологии, енергия, суровини, човешки ресурси, финанси, мениджмънт и т.н. Положителните помени и в икономическия, и в социалния, и в културния начин на живот и развитие се основават на улавянето и преобразуването в знания на актуалната информация за решаване на възникващите проблеми информация.
Знанията от една страна са информация, а от друга – информацията е „суровина“ за получаването на нови знания с помощта на знания от методически характер. Масовостта на този процес се осъществява най-вече в „ядрата“ на обществото – организациите, където се вземат деловите решения: информацията е „суровина“ за вземане на делово решение, а то в качеството си на намерение за организационно действие, е знание, но от друг вид – приложно знание.

ЗА АВТОРА

Румен Младенов Георгиев е доктор на икономическите науки, ст.н.с. II ст., професор и действителен член (академик) на Международната академия по Мениджмънт (IAM). Той е вицепрезидент на Международния съюз на икономистите (IUE), който е генерален консултант на Икономическия и Социален съвет на ООН и член на Организацията на обединените нации сред неправителствените организации. Бил е председател на Бюджетната комисия на Великото народно събрание (1990-1991), както и Първи зам. председател на БНБ (1984-1990). Притежава богат опит като експерт и ръководител в различни държавни, международни и бизнес организации. Преподава в СУ „Св. Климент Охридски“ и в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Член е на Академичния съвет на ЮЗУ „Н. Рилски“.