Юрий Търкаланов: Разузнавателният анализ

РЕЗЮМЕ

В разработката се разглеждат общотеоретични и практико-приложни аспекти на анализа в разузнаването, който изгражда общата картина на явленията и процесите, свързани с националната сигурност, и е насочен към подпомагане формирането на държавната политика, т. нар. стратегически анализ. Не се спираме на оперативния анализ (анализ на операциите) и на крайно специфичния анализ на грешките (на пропуските и недостатъците в работата на оперативния състав и аналитиците). Те са насочени към планирането, провеждането и оптимизирането на дейността на разузнавателните служби, т. е. са вътрешноориентирани и решават тактически задачи. Базират се на общите принципи и методи, изложени в разработката, но са стеснени по своя обхват и използват специфични аналитични техники. Поради посочените особености би следвало те да са обект на самостоятелно изследване.
Доколкото в човешкото общество съществува несъвпадение, противопоставяне и сблъсък на интереси, дотолкова разузнаването ще бъде присъща за социума дейност. В този контекст може да се разглежда и смисълът на знанието за разузнавателния анализ като основен вид дейност на разузнаването. От друга страна, поради обстоятелството, че разузнаването е познавателен процес (макар и специфичен), трудът може да послужи и на всеки, който се сблъсква с необходимостта от задълбочено осмисляне на заобикалящата ни действителност.

В разработката са използвани единствено общодостъпни материали и тя не съдържа информация, която може да бъде определена като защитена (класифицирана).

Може да закупите книгата тук!