Услуги: Проучване на конкурент

Специализирани информационно-търсещи мероприятия, имащи за цел максимално възможно разкриване структурата на финансово-стопанската дейност на пазарните играчи.

Методология:

 • определяне организационната структура на въпросните фирми;
 • придобиване на пълни регистрационни данни за юридическите лица, включително и техните банкови сметки;
 • придобиване и проверка на данните за наличните във фирмата лицензии;
 • получаване на информация за финансовата отчетност на юридическите лица;
 • придобиване на данни за наличието на различна задлъжнялост на юридическото лице;
 • придобиване на данни за наличието и състоянието на основните фирмени фондове;
 • придобиване на данни за числеността на фирмения персонал;
 • придобиване на данни за емисиите на фирмените ценни книжа;
 • придобиване на данни за номенклатурата и обемите на произвежданата фирмена продукция;
 • определяне контрагентите на дадена фирма;
 • определяне на основния ръководещ състав и установяване на неговите контакти;
 • събиране и анализ на материали, касаещи конкретни юридически и физически лица, публикувани в средствата за масова информация.

Приложимост при:

 • определяне на доставчиците, партньорите, клиентите и конкурентите;
 • определяне на фактическия пазарен дял, заеман от конкурента;
 • изучаване финансово-икономическото състояние на конкурента;
 • изучаване на силните и слаби страни на конкурентите, на техните успехи и несполуки;
 • изучаване тактиката и стратегията в дейността на конкурентите.

–> Виж още: Проучване на пазара