Услуги: Проучване на пазара

Проучването позволява получаването на отговори на въпросите, засягащи:

 • определянето на обема и потенциала на пазара;
 • съществуващият баланс на пазарните сили;
 • основните играчи на пазара;
 • определянето на новите и перспективни пазарни ниши.

Резултатът от използването на получените данни се явява адаптирането на фирмената стратегия и тактика към пазарните сегменти, представляващи интерес за фирмата.

Методология:

 • придобиване на данни за производството и потреблението на съответната продукция ;
 • определяне на основните пазарни играчи и придобиване на информация за тяхното текущо финансово състояние, за основните клиенти, доставчици, партньори;
 • определяне на основните контрагенти на пазарните играчи;
 • събиране и анализ на материали, касаещи конкретни юридически и физически лица, публикувани в средствата за масова информация.

Приложимост при:

 • определяне на перспективните доставчици, партньори, потенциални клиенти;
 • изработване на тактиката и стратегията на взаимоотношенията с тях;
 • определяне на доставчиците, партньорите, клиентите на конкурентите;
 • определяне на фактическия пазарен дял, заеман от конкурентите;
 • изучаване на финансово-икономическото състояние на конкурента;
 • изучаване на силните и слаби страни на конкурентите, на техните успехи и несполуки;
 • изучаване на тактиката и стратегията в дейността на конкурентите.

–> Виж още: Проучване на конкурент