ПРОМОЦИОНАЛЕН СЕМИНАР

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Да се запознаят обучаемите с уникалните възможности на Бизнес разузнаването (Business Intelligence), позволяващи реализацията на дългосрочните цели на бизнеса с максимална ефективност и минимални инвестиции. В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ ЗНАЯТ: Как да преодолеят информационната неопределеност и да избегнат нелоялните действия от страна на агресивната конкурентна среда. Възможностите на бизнес разузнаването […]