БЛОГОктомври 2013

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО СОТ

Според бизнеса има сериозно разминаване между това, което предлагат училищата и университетите, и това, което търсят фирмите/компаниите. Най-големият проблем на нашето образование е ЛИПСАТА НА ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА.“

На основание Договор за сътрудничество между Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, „3S СОТ – Шумен“ ООД и „Ейч Ти Би Си“ ЕООД се организира и провежда:

  • СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ по Сигнално охранителна техника с хорариум от 400 академични часа (160 ч. теоретична подготовка и 240 ч. практическа подготовка) с продължителност два семестъра. Теоретичната подготовка се провежда в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет в гр. Варна, а практическата подготовка във фирма „3S СОТ – Шумен“ ООД. /Семестриална такса – 780 лева./

Завършилите получават документ към дипломата за висше образование съобразно Наредбата за единните държавни изисквания (ПМС № 151 от 09.04. 1997) .

Специализация  – задълбочено изучаване на относително тясно направление от дейността, в рамките на специалността, осигуряващо необходимото квалификационно ниво на специалиста за изпълнението на определена работа.