Риск

Риск (Risk) е потенциалната възможност за осъществяване на неоторизиран достъп, компрометиране на система, унищожаване или вреда върху дадена ценност.